ВУЗФ

Висшето училище по застраховане и финанси

Мисията на висшето училище е да подготвя висококвалифицирани специалисти с висше образование в областта на икономиката, като се равнява по най-добрите образци и практики в образователното дело в страните от Европа и света и прилага съвременни методи за теоретична и практическа подготовка на студентите и адаптацията им в практиката; Основната стратегическа цел на висшето училище е да осигурява високо качество на осъществяваните в него дейности и да гарантира утвърждаването на висок морал у студентите, преподавателите и служителите в училището. За постигането на тази цел висшето училище си е поставило конкретни стратегически цели и задачи за развитието на образователната дейност, научноизследователската дейност, материално-техническата и информационната база и кадровото осигуряване.